Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν. 4172/2013 –

75.00

[set 2 τόμων]

Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος και δεδομένου ότι από την προηγούμενη έκδοση του βιβλίου -τον Ιούνιο του 2016- ο οποίος περιλάμβανε κωδικοποίηση με τους νόμους 4387/2016 και 4389/2016, έχουν εκδοθεί 25 νέοι νόμοι με διατάξεις των οποίων τροποποιήθηκαν περισσότερες από 140 διατάξεις του ΚΦΕ, κρίναμε ως επιτακτική ανάγκη την επικαιροποίηση του βιβλίου “Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013”.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προστέθηκαν 6 νέα άρθρα. Καταρχήν προστέθηκε άρθρο µε το οποίο ρυθµίζεται το εισόδηµα από τη βραχυπρόθεσµη µίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού (σ.σ. Airbnb, κ.ά.) επιδιώκοντας τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Ακόμη, επισημαίνουμε την προσθήκη έβδομου μέρους που αφορά σε φορολογικά κίνητρα (ευρεσιτεχνίας και κίνητρα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών) τα οποία εντάχθηκαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, με ταυτόχρονη κατάργηση των άρθρων 71 ν. 3842/2010, 101 ν. 1892/1990 και 13 ν. 1473/1984.

Επίσης, ενσωματώθηκαν κίνητρα που αφορούν στην ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης, προκειμένου να συμπληρωθεί το πλαίσιο καταπολέμησης της ανεργίας, συνεισφέροντας παράλληλα στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της φορολογικής διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, καθώς και στην ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων επικεντρώνοντας σε δυνητικούς επενδυτές στην Ελλάδα, προβλέποντας την παροχή φορολογικών κινήτρων για την παραγωγή στην Ελλάδα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων, καθώς και συναφών οπτικοακουστικών έργων, κατά το πρότυπο λοιπών Ευρωπαϊκών χωρών.

Περαιτέρω, είχαμε την κατάργηση του άρθρου 18 που αφορά τη μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες.
Όλες οι προαναφερόμενες προσθήκες, σε συνδυασμό με πλείστες άλλες τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις των υπολοίπων άρθρων, είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων. Βεβαίως, η Διοίκηση εξέδωσε μία σειρά ερμηνευτικών εγκυκλίων για τις προϊσχύουσες διατάξεις, ούτως ώστε να διασαφηνιστεί περαιτέρω ο τρόπο εφαρμογής τους.

Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, εύλογα θεωρούμε πως ο νέος επικαιροποιημένος “Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013”, της Astbooks, αποτελούμενος από δύο τόμους, συνιστά το πλέον χρήσιμο βιβλίο για κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ακόμη και μελετητή της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς η κατ’ άρθρο ανάλυση:
– γίνεται με τη χρήση όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων & εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΦΕ (τελευταία [ενημέρωση με την εγκύκλιο Ε.2003/2019 (9.1.2019)]
– περιλαμβάνει όλο το ιστορικό των τροποποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι και την ψήφιση του ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218/24.12.2018)
– περιέχει περισσότερα από 300 πρακτικά παραδείγματα, καθιστώντας με αυτόν τρόπο επαρκώς κατανοητές τις διατάξεις του νόμου.

Το βιβλίο ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας:
– το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα
– ιστορικό των τροποποιήσεων
– πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές και αντικαταστάσεις διατάξεων
– ανάλυση με πλούσια θεματολογία
– παραδείγματα
– περιεχόμενα
– αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.000 λήμματα

Ειδικότερα:
Με το πρώτο μέρος (άρθρα 1-9) του ΚΦΕ εισάγονται γενικές διατάξεις, όπως το πεδίο εφαρμογής και οι έννοιες της φορολογικής κατοικίας, της μόνιμης εγκατάστασης, του φορολογητέου εισοδήματος, του φορολογικού έτους και της πίστωσης φόρου αλλοδαπής.

Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 10-43Α) θεσπίζονται διατάξεις σχετικά µε τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Περιλαμβάνει 6 κεφάλαια στα οποία ορίζονται γενικές διατάξεις (άρθρα 10-11), το εισόδημα από μισθωτή εργασία & συντάξεις (άρθρα 12-20), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29), ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρα 30-34), το εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρα 35-40) και το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43Α).

Με το τρίτο μέρος (άρθρα 44-58) ρυθμίζεται η φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Περιλαμβάνει 3 κεφάλαια στα οποία ορίζονται οι γενικές διατάξεις (άρθρα 44-46), το φορολογητέο εισόδημα (άρθρα 47-58) και ο φορολογικός συντελεστής (άρθρα 58).

Με το τέταρτο μέρος (άρθρα 59-64) ρυθμίζονται ζητήματα παρακράτησης φόρου. Περιλαμβάνει 2 κεφάλαια στα οποία ορίζονται η έννοια της φορολόγησης στην πηγή (άρθρα 59-60) και η παρακράτηση φόρου (άρθρα 61-64).

Με το πέμπτο μέρος (άρθρα 65-66), προβλέπονται διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Με το έκτος μέρος (άρθρα 67-71) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή του φόρου.

Με το έβδομο μέρος (άρθρα 71Α-71Ε) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με φορολογικά κίνητρα.
Τέλος, µε το άρθρο 72 προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις και η έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5312-36-7  Κατηγορία:
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.